Ułatwienia dostępu

Moja Niezależność

Innowacyjny projekt o nazwie ,,Moja niezależność”, sfinansowany ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej za pośrednictwem Samorządu Województwa Mazowieckiego, postawił sobie za cel stworzenie rozwiązania, którego najważniejszym założeniem było nabycie, rozwijanie, podtrzymywanie i usprawnianie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, sprawnego komunikowania się oraz pełnienia różnych ról społecznych przez osoby z niepełnosprawnością. Ponadto umożliwił im przyjęcie bardziej aktywnej roli w ich społeczności lokalnej. 

Pomysł skierowany został do 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną i z autyzmem i opierał się na 3 głównych działaniach;

Po pierwsze, na umożliwieniu osobom z niepełnosprawnością intelektualną zdobycia kompetencji niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania poprzez udział w zajęciach z zakresu obsługi komputera, zajęciach z dobrych manier oraz z zajęciach z seksuologiem. Podjęte działania skupiły się na sferach i umiejętnościach zazwyczaj pomijanych i umniejszanych w edukacji osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną. 

Po drugie, projekt miał na celu usprawnianie i wspieranie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom uczestnicy projektu nie pozostali jedynie biernymi odbiorcami kultury, ale mieli możliwość także ją tworzyć. Nie muszą być osobami, które tyko potrzebują pomocy od innych, ale mogą być również osobami, które tą pomoc niosą. Stowarzyszenie zaproponowało w tym aspekcie ścieżki “Aktywnie w kulturze”, “Usprawnianie przez pomaganie” oraz piknik integracyjny, który miał na celu przećwiczenie zdobytych umiejętności w lokalnej społeczności. Ścieżki te sprzyjają zmianie ról w społeczeństwie, bo te zmieniają się wraz z pojawianiem się nowych potrzeb życiowych i chęci ich zaspokojenia. 

Po trzecie, projekt rozwijał umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zajęcia grupowe z treningu umiejętności społecznych i zajęcia indywidualne usprawniające komunikowanie się. Podczas tych zajęć beneficjenci mogli odkryć swoje zasoby, ćwiczyć nowe umiejętności, nabywać nowe kompetencje. Zdobyli również niezbędną wiedzę do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie i w rodzinie. 

Zaproponowane w projekcie działania generują wydobycie potencjału drzemiącego w osobach z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną i inspirują do podjęcia aktywnej roli w społeczności. Wsparcie jakie otrzymali uczestnicy uruchomiło niewykorzystaną dotychczas energię. Wzrosło ich poczucie sprawczości, przekonanie, że mogą mieć wpływ na swoje życie i przy odpowiednim wsparciu, kierować nim, co z pewnością przyczyniło się do wzrostu satysfakcji i zadowolenia z życia. 

#Mazowszepomaga #MCPSpomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka #MCPS

 

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *