Ułatwienia dostępu

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością Edycja 2024 – Gmina Miasta Radomia

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek
Samorządu Terytorialnego – edycja 2024., który  finansowany jest ze środków
państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego

wartość dofinansowania – 589 925,70 zł

całkowita wartość zadania –  589 925,70 zł

           Gmina Miasta Radomia zleciła Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym „
Do Celu” im. Św. Brata Alberta realizację zadania publicznego pod tytułem
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. W dniu 23.02.2024r. została
zawarta umowa, na podstawie, której Stowarzyszenie otrzymało na ten cel dotację
w kwocie 589 925,70zł. Zadanie będzie realizowane w okresie od 21.02.2024r.
do 31.12.2024r.
Projekt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” jest realizowany
w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent
osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego –
edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Gmina
Miasta Radomia otrzymała od Wojewody Mazowieckiego na realizację ww.
Programu dofinansowanie w wysokości 1 787 464,93 zł na podstawie umowy
zawartej w dniu 13.02.2024r.

            Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek
Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 skierowany jest do mieszkańców Gminy
Miasta Radomia.
Program zapewnia usługę asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością,
mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych
czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na celu również
przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z
niepełnosprawnością poprzez umożliwienie  im uczestnictwa w wydarzeniach
społecznych, kulturalnych czy sportowych.

 Programu adresowany jest do:
a)      dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
b)      osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o
stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do
wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby
z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
a) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu
higieny osobistej;
b) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu
ról w rodzinie;
c) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania;
d) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu
się z otoczeniem.
Rezultatem Projektu będzie wsparcie uczestników w wykonywaniu codziennych
czynności oraz pomoc w aktywnym uczestniczeniu w życiu społecznym.

Załącznik Nr 2 do umowy

Załącznik Nr 3 do umowy

Załącznik Nr 4 do umowy

Załącznik Nr 5 do umowy

Załącznik Nr 5a do umowy

Klauzula dla asystenta(2)

Klauzula zgody dla asystenta

PLAKAT_A3__Asystent_osobisty_osoby_z_niepełonsprawnością_Wydz_Zdrowia

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *