Ułatwienia dostępu

Projekt „Odważnie w dorosłe życie!” edycja 2021-2024

Kolejna odsłona projektu „Odważnie w dorosłe życie!” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Do Celu” im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Radomiu, ul. Lipskiej 2. Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Od kwietnia 2021 roku poszerzyliśmy swoją działalność o nowe, bardzo ważne zadania. W dalszym ciągu kontynuujemy dzianie Centrum Aktywnego Poszukiwania Pracy, w którym w osoby z niepełnosprawnością, mogą uzyskać informację na temat zatrudnienia. Projekt zakłada realizację idei zatrudnienia wspomaganego na wielu płaszczyznach. Nasi beneficjenci otrzymują wielofazowe wparcie.

 • FORMY WSPARCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:
 1. WSPARCIE TRENERA PRACY W MIEJSCU PRACY I POZA NIM

Celem istnienia stanowiska trenera pracy jest zapewnienie optymalnych warunków do podjęcia i kontynuacji aktywności zawodowej przez osoby z niepełnosprawnością, które potrzebują indywidualnego wsparcia, zgodnego z pięcioetapowym procesem zatrudnienia wspomaganego, aby pozyskać i utrzymać trwałe zatrudnienie. Trener wypracowuje odpowiednie dla klientów możliwości szkoleń i zatrudnienia na otwartym rynku pracy oraz wspomaga ich w osiąganiu celów. Wspólnie z nimi tworzy warunki do optymalnej adaptacji w naturalnych środowiskach wspierających. Pełni on kluczową rolę w procesie zatrudnienia wspomaganego! Ma on niezwykle odpowiedzialne zadanie, gdyż oprócz wsparcia udzielanego osobie z niepełnosprawnością , dba on również o relację z pracodawcami. Wsparcie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w jej drodze do zatrudnienia. Wsparcie tylko w tych fragmentach zadania, w tych sytuacjach, które dla osoby z niepełnosprawnością są niejasne, niezrozumiałe lub stanowią wciąż trudność wykonawczą. Efektem wsparcia będzie samodzielne wykonywanie powierzonej pracy i zdobycie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

 1. INDYWIDUALNE SPOTKANIA REKRUTACYJNO – MOTYWACYJNE

Specjalista d/s rekrutacji umawia się na indywidulne spotkanie rekrutacyjno-motywacyjne z każdym beneficjentem. Podczas spotkania zbiera wstępne informacje o kandydacie. Wypełnia kartę osobową/formularz zgłoszeniowy. Ponadto specjalista przedstawia każdemu z beneficjentowi założenia projektu. Na koniec spotkania specjalista d/s rekrutacji wydaje opinię kwalifikująca kandydata do udziału w programie zatrudnienia wspomaganego. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły. Na początek zostaną zrekrutowane dwie grupy beneficjentów po 10 osób. Kiedy osoby te będą już kończyły udział w praktykach zawodowych, rozpocznie się rekrutacja kolejnych dwóch grup.

 1. GRUPOWE WARSZTATY SZKOLENIOWE

W ramach realizacji tego zadania grupa korzysta z grupowych warsztatów szkoleniowych prowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego. Warsztaty grupowe służą podniesieniu kompetencji społecznych, kształtowaniu umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy.

 1. DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWYCH GRUP WSPARCIA

Środowiskowe grupy wsparcia zostają uruchomione w momencie rozpoczęcia przez beneficjentów praktyk zawodowych. Podczas tych spotkań beneficjenci dzielą się doświadczeniami, rozmawiają o sukcesach ale także niepokojach. Obecność podczas spotkań trenera pracy będzie dla uczestników dodatkowym wsparciem. Częstotliwość spotkań grupy i czas ich trwania zależy od potrzeb beneficjentów, ich preferencji, jak również od tego , czy w danym zespole aktywności społecznej będą osoby, które w danym cyklu rozliczeniowym podejmą zatrudnienie po odbyciu praktyk zawodowych. W takim przypadku wydłużany jest okres działalności grupy, tak by nowozatrudnionej osobie dać jak najwięcej wsparcia.

 1. DIAGNOZA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Ta forma wsparcia będzie realizowana przez psychologa w formie indywidualnych zajęć z beneficjentami projektu w wymiarze 6h dla każdego z nich. Posłuży ona do zbudowania w beneficjentach pewności siebie, podniesie poziomu umiejętności i społecznych i komunikacji. Takie umiejętności pozwolą w pełniejszej mierze uczestniczyć w realizacji zaplanowanych w ofercie działań. 2h zostaną zrealizowane najpóźniej w 2 mc realizacji projektu, gdyż diagnoza umiejętności społecznej przyda się do stworzenia Profilu Zawodowego każdego uczestnika. Pozostałe godziny indywidualnego wsparcia beneficjenta rozdzielane będą według aktualnych potrzeb danego beneficjenta.

 1. DIAGNOZA DORADCZA PREFERENCJI I PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH

Ta forma wsparcia będzie polegała na zapewnieniu beneficjentom indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Będzie miała na celu wyłonienie preferencji zawodowych beneficjentów w celu optymalnego dostosowania planu działania tak, by w jak najwyższym stopniu wykonywana praca przez beneficjentów, była źródłem satysfakcji. Wyłonienie preferencji zawodowych będzie pomocne do zorganizowania \”próbek pracy\” w 3 różnych miejscach (przedsiębiorcach) zgodnie z preferencjami beneficjenta. Kiedy \”doświadczy\” on próbki pracy w 3 miejscach, będzie mu łatwiej zdecydować, w wykonywaniu której pracy lepiej się czuje. Zgodnie z jego wyborem zostaną zorganizowane praktyki zawodowe przy wsparciu trenera pracy. Każdy beneficjent będzie mógł skorzystać z 6 h indywidualnego DORADZTWA.

 1. COTYGODNIOWE SPOTKANIA ZESPOŁU TRENERSKIEGO Z MENTOREM

To cotygodniowe spotkania całego zespołu trenerskiego danej grupy beneficjentów, w których na bieżąco będzie monitorowana przez mentora praca trenerów. Spotkania te mają na celu wymianę doświadczeń, skorzystanie z pomocy doradcy zawodowego czy tez psychologa.

 1. COMIESIĘCZNE INDYWIDUALNE SPOTKANIA MENTORA Z TRENERAMI PRACY

To comiesięczne spotkanie mentora z trenerami w celu omówienia ich pracy, osiągnięcia zakładanych celów, rezultatów, wskaźników. Możliwość skorygowania pracy, omówienia strategii rozwiązania problemów. To też miejsce na tworzenie wspólnie z trenerem oceny postępów beneficjentów.

W roku 01.04.2021. – 31.03.2022.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 427 599,92 zł

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON: 382 600 zł

 W roku 01.04.2022. – 31.03.2023.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 426 919,92 zł

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON: 381 919,92 zł

W roku 01.04.2023. – 31.03.2024.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 484 990,20 zł

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON: 433 872,23 zł

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2021r. – 31.03.2024r.

Harmonogramy:

 1. odwaznie-harmonogram22-23
 2. harmonogram-odwazni
 3. Harmonogram- Środowiskowe grupy wsparcia i warsztaty szkoleniowe 01.04.2023-30.09.2023
 4. Harmonogram-środowiskowe-grupy-wsparcia-i-warsztaty-szkoleniowe-01.10.2023-31.03.2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsyłamy Was również do śledzenia nas na Facebooku:

https://www.facebook.com/trenerpracy oraz https://www.facebook.com/StowarzyszenieDoCelu/

Zapraszamy do obejrzenia galerii naszych poczynań.

https://www.facebook.com/media/album_Odwaznie_w_dorosle_zycie

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *