STATUT

STOWARZYSZENIA POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM

CENTRUM EDUKACYJNO – REHABILITACYJNE

„DO CELU”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1.
 1. Stowarzyszenie pomocy niepełnosprawnym Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjne „Do Celu” zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego Statutu.
 • 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół Nr 2 w Radomiu.

 

 • 3.
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z uwzględnieniem uregulowań prawnych.
 • 4.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 • 5.
 1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
 • 6.

1.   Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz korzystać z pomocy wolontariuszy.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych.
 3. Stowarzyszenie może zawierać umowy zlecenia oraz umowy o dzieło z osobami będącymi także członkami Stowarzyszenia.
 4. W przypadku zawierania umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy te podpisuje prezes Zarządu.
 5. Majątek Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność statutową w zakresie pożytku publicznego.
 • 7.
 1. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
 2. Prawo do używania nazwy oraz symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 • 8.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 2. Wszechstronne działanie na rzecz pomocy i wspierania rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych z różnymi dysfunkcjami oraz pomoc ich rodzinom.
 3. Propagowanie wiedzy i kształtowanie postaw zrozumienia dla problemów związanych z różnymi dysfunkcjami.
 4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 5. Rozwój i organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, rekreacji, turystyki, oświaty i wychowania.
 6. Ochrona i promocja zdrowia.
 7. Promocja i organizacja wolontariatu.
 8. Współpraca ze wszystkimi osobami i instytucjami pracującymi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich edukacja.
 9. Rozwój i wspieranie różnych metod terapii i rehabilitacji oraz tworzenie i prowadzenie ośrodków specjalistycznej pomocy.
 • 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Czuwanie nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych.
 2. Współdziałanie z organami samorządowymi, organami administracji państwowej, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami w zakresie pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.
 3. Tworzenie i wdrażanie programów wyrównujących szanse edukacyjne, poprzez organizację dodatkowych zajęć edukacyjno – wyrównawczych, opiekuńczo – wychowawczych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych, konkursów, olimpiad, przeglądów, warsztatów (plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatralnych, filmowych, fotograficznych, itp.), imprez kulturalno – oświatowych (odczytów, prelekcji, konferencji, seminariów, wykładów, itp.), imprez rekreacyjno – wypoczynkowych (festynów, wyjazdów, wycieczek, imprez sportowych, itp.), zorganizowanego wypoczynku letniego, zimowego, śródrocznego (kolonie letnie, zimowiska, turnusy rehabilitacyjne, półkolonie, „zielone szkoły”).
 4. Inicjowanie i realizację przedsięwzięć mających na celu pomoc społeczną, doradztwo i opiekę psychologiczną, terapeutyczną, rewalidacyjną i rehabilitacyjną względem osób niepełnosprawnych.
 5. Organizowanie rehabilitacji leczniczej stacjonarnej i środowiskowej.
 6. Inicjowanie i realizację przedsięwzięć mających na celu poradnictwo i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.
 7. Wspieranie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i otoczenia (prowadzenie działań charytatywnych, profilaktycznych, szerzenie kultury zdrowotnej, ochrony i promocji zdrowia, fundowanie stypendiów, organizacja zbiórek publicznych, pozyskiwanie sponsorów, doradztwo w zakresie ochrony praw człowieka, likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych).
 8. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, spotkań i innych form przybliżających problematykę niepełnosprawności oraz wyposażających w umiejętności i kompetencje do pracy i współdziałania z osobami niepełnosprawnymi, ich rodzinami i otoczeniem.
 9. Wymianę doświadczeń z innymi placówkami za granicą.
 10. Tworzenie i poszerzanie bazy materialnej związanej z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.
 11. Rozwijanie idei wolontariatu.
 12. Powoływanie, organizowanie i prowadzenie szkół, przedszkoli, centrów, pracowni wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zakładów, ośrodków, domów pomocy społecznej, warsztatów, świetlic socjoterapeutycznych itp. (na zasadach określonych w odrębnych przepisach) o zakresie działań zgodnych z działalnością statutową Stowarzyszenia.
 13. Prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej w zakresie objętym niniejszym Statutem.
 14. Organizowanie sekcji, kół i zespołów dla wybranych dyscyplin sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, terapeutycznych dla różnych grup wiekowych.
 15. Organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także udział w zawodach i imprezach sportowych.
 16. Organizowanie imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym (festynów, rajdów) w różnych dziedzinach sportu.
 17. Organizowanie wśród dzieci i młodzieży projektów profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 18. Kształtowanie nawyków higienicznych, promocja zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania się poprzez organizowanie prelekcji, pogadanek, konferencji dla różnych grup wiekowych.

§ 10.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności Stowarzyszenia. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony będzie na działalność pożytku publicznego i nie może być przekazany do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • 11.
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:

1). zwyczajnych,

2). wspierających,

3). Honorowych.

 • 12.
 1. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia, zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie lub cudzoziemiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać zarówno osoba fizyczna, jak                       i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji oraz na podstawie uchwały Zarządu.
 6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalności i rozwój Stowarzyszenia.
 7. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Wniosek powinien zawierać dane osobowe kandydata oraz odpowiednie uzasadnienie.
 • 13.
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1). Udziału w zebraniach organizowanych przez Stowarzyszenie,

2). Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia,

3). Uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

4). Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia oraz udziału w zebraniach, wykładach oraz projektach organizowanych przez Stowarzyszenie.

      2. Członkowie wspierający mają prawo:

1). Uzyskiwania informacji o działalności Stowarzyszenia i jego efektach.

2). Uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia w charakterze obserwatora.

3). Korzystania z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.

 

3. Członkowie honorowi mają prawo:

1). Korzystania ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, na Walnym Zebraniu przysługuje mu głos doradczy.

2). Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.

 • 14.
 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1). Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia,

2). Dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

3). Brać aktywny udział w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

4). Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków,

5). Przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

6). Regularnie opłacać składki.

2. Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek:

1). Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia,

2). Dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

3). Przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 • 15.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1). Dobrowolnej, pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

2). Wykluczenia przez Zarząd:

a). Z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający rok,

b). z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia oraz działania na szkodę Stowarzyszenia,

3). Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę w postaci pozbawienia praw publicznych,

4). Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

5). Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 • 16.
 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1). Walne Zebranie Członków, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,

2). Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,

3). Komisja Rewizyjna, zwana dalej „Komisją Rewizyjną”.

 • 17.
 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym lub       jawnym bezwzględną większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów przy   obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

2. Kandydatów do władz Stowarzyszenia rekomendować może każdy zwyczajny członek Stowarzyszenia, spośród członków Stowarzyszenia, podając krótkie, ustne uzasadnienie kandydatury. Osoba rekomendowana musi wyrazić zgodę na kandydowanie do władz Stowarzyszenia.

3. Przed wyborem władz Stowarzyszenia, Walne Zebranie ustala w głosowaniu jawnym, bezwzględna większością głosów, ilość osób, jaka wybierana będzie do składu Zarządu oraz Komisji, na kolejną kadencję.

4. Władze Stowarzyszenia wybierane są spośród zgłoszonych kandydatur. Każdy członek Walnego Zebrania głosować może na taka ilość osób, wchodzących w skład Zarządu oraz Komisji, jaka została ustalona w głosowaniu, o którym mowa w ust. 4 tego paragrafu.

5. Prezesa, sekretarza i skarbnika Zarządu wybierają członkowie Zarządu w głosowaniu jawnym lub tajnym bezwzględną większością głosów. Zarząd może wybrać także wiceprezesa.

6. Przewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym lub tajnym bezwzględną większością głosów.

7. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji spośród nie wybranych do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów, podczas ostatnich wyborów władz Stowarzyszenia.

8. W trybach określonych w ust.7 tego paragrafu można powołać nie więcej niż połowę składu organu – w przeciwnym wypadku zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 • 18.
 1. Jeśli w Statucie nie zaznaczono inaczej, uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu tajnym bądź jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Na wniosek zarządu, prezesa zarządu, Komisji Rewizyjnej, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub przewodniczącego Walnego Zebrania uchwały mogą być podejmowane     w głosowaniu tajnym bądź jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,                    w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. Wnioski te rozpatrywane są w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
 3. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos osoby przewodzącej konkretnemu organowi władz Stowarzyszenia za wyjątkiem głosowania na Walnym Zebraniu Członków.
 • 19.

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę funkcję pełnić nie dłużej niż 3 kadencje.

 • 20.
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Do udziału w Walnym Zebraniu uprawnieni są:

1). z głosem stanowiącym – wszyscy członkowie Stowarzyszenia,

2). z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad,             co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania poprzedniego Walnego Zebrania.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1). z własnej inicjatywy,

2). na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

3). na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • 21.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i uchwalanie zmian Statutu na wniosek każdego członka Stowarzyszenia oraz odpowiednich, upoważnionych organów.
 3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 5. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawie wotum nieufności wobec władz Stowarzyszenia                   na wniosek co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 8. Uchwalanie budżetu.
 9. Ustalanie wysokości miesięcznych składek członkowskich.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa honorowego w Stowarzyszeniu                       i pozbawianie godności członka honorowego.
 11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 12. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu uchwałą 2/3 głosów.
 • 22.
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie                           z uchwałami Walnego Zebrania.
 2. Zarząd składa się z 5 osób: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz członka Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę, potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz                     na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes i im przewodniczy.
 4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem                       za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. W przypadku niemożności pełnienia funkcji członka Zarządu przez okres ponad 2-óch miesięcy lub z przyczyn określonych w § 24 p. 4 mandat zostaje zawieszony. Na okres zawieszenia Zarząd powołuje zastępstwo.
 6. W razie śmierci członka Zarządu – mandat wygasa.
 7. W przypadku rezygnacji z funkcji prezesa, prezes musi złożyć pisemna rezygnację.
 • 23.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą (formalną i merytoryczną) pracą Stowarzyszenia.
 2. Wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zebrania, w szczególności w zakresie realizacji celów Statutowych.
 3. Zwoływanie Walnego Zebrania.
 4. Przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu.
 5. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
 6. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, w tym podejmowanie decyzji                     o sposobach i formach pozyskiwania środków na działalność Stowarzyszenia.
 7. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, w tym podejmowanie decyzji           o zbywaniu i nabywaniu majątku trwałego.
 8. Reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 9. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
 10. Podejmowanie decyzji w sprawie okresowego zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich w przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją wnioskodawcy.
 11. Podejmowanie współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.
 12. Podejmowanie innych decyzji strategicznych i długoterminowych o skutkach organizacyjnych i finansowych, w tym także w zakresie określenia głównych                     i szczegółowych kierunków działania oraz rozwoju Stowarzyszenia.
 13. Do wykonywania zadań wynikających z kompetencji własnych, Zarząd upoważniać może inne osoby. Upoważnienie wymaga formy pisemnej.
 • 24.

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1). kontrola i ocena całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2). składanie sprawozdań z własnej działalności na Walnym Zebraniu,

3). wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium Zarządowi,

4). wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu z podaniem uzasadnienia,

5). żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

6). zwołanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym Statutem,

7). możliwość uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,

8). informowanie właściwych organów o stwierdzonych naruszeniach prawa w działalności Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

 • 25.
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1). składki członkowskie,

2). darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,

3). dotacje, subwencje, kontrakty, udziały, lokaty,

4). wpłaty od uczestników przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 1. Wszelkie środki pieniężne muszą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Składki członkowskie przekazywane są na ręce skarbnika Zarządu. Wpłat dokonują członkowie Stowarzyszenia w maksymalnie rocznych okresach rozliczeniowych.
 4. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis łącznie dwóch członków Zarządu spośród prezesa, wiceprezesa, skarbnika.
 5. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest jeden podpis członka Zarządu.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 • 26.
 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych                 do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji, a także wskazuje fundacje lub stowarzyszenie o celach statutowych zbliżonych celom Stowarzyszenia, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po zaspokojeniu jego zobowiązań.
 3. W sprawie dysponowania majątkiem Stowarzyszenia zakazuje się:

1). udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia                   w stosunku do jego członków, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób,       z którymi członkowie oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi”,

2). przekazywania jego majątku na rzecz ich członków, członków władz Stowarzyszenia               lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,         w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3). wykorzystywania majątku na rzecz członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

4). zakupu na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych             niż rynkowe, towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 • 27.

W sprawach nie objętych postanowieniami niniejszego Statutu lub w sprawach spornych decyzję podejmuje zarząd Stowarzyszenia w oparciu o przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

 • 28.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym

Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne "Do Celu"

ul. Lipska 2

KRS 0000503675

tel. 660-75-26-62

stowarzyszeniedocelu@onet.pl

www.docelu.radom.pl

Polub Nasz profil